Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Khác biệt giữa tìm kiếm theo chiều hướng tốt nhất ...

Câu trả lời

Best-First Search và A* Search đều là các phương pháp tìm kiếm đường đi trong đồ thị hoặc không gian trạng thái. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa hai phương pháp này nằm ở việc sử dụng hàm heuristic để ước lượng chi phí đường đi còn lại.

  • Best-First Search sử dụng chỉ hàm heuristic để chọ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu Tree và Graph là gì?

expert

Giải thích sự khác biệt về việc sử dụng bộ nhớ tối đa giữa DFSBFS?

senior

Làm thế nào để biết chúng ta cần sử dụng thuật toán BFS hoặc DFS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào