Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Hãy giải thích về thuật toán A* Search?

Câu trả lời

Thuật toán A* Search là một thuật toán tìm kiếm đường đi trong đồ thị hoặc trong không gian trạng thái. Nó kết hợp giữa thuật toán Dijkstra và heuristic để tìm đường đi từ một điểm bắt đầu đến một điểm kết thúc thông qua các nút hoặc trạng thái trung gian. Thuật toán này sử dụn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa thuật toán BFS và thuật toán Dijkstra khi tìm đường đi ngắn nhất là gì?

middle

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

senior

Đồ thị hai phía (Bipartite Graph) là gì? Làm thế nào để phát hiện một đồ thị là đồ thị hai phía?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào