Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Định nghĩa của hàm băm (Hash Function) là gì?

Câu trả lời

Hàm băm là một hàm toán học hoặc thuật toán chuyển đổi dữ liệu (thường là các chuỗi hay các khối dữ liệu) thành một giá trị băm, thường là một giá trị số nguyên ngắn...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi nào thì nên sử dụng Hashing trong thực tế?

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

junior

Cung cấp một ví dụ đơn giản về Hash Function?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào