Câu hỏi

Cung cấp một ví dụ đơn giản về Hash Function?

Câu trả lời

Ví dụ về Hash Function có thể là hàm băm đơn giản để chuyển đổi tên người dùng thành một số nguyên duy nhất.

Ví dụ, hãy xem xét hàm băm đơn giản như sau:

def hash_function(name):
  hash_value = 0
  for char in name:
    hash_value += ord(char) # Tổng mã ASCII các ký tự trong tên
  return h...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

middle

Làm thế nào để Hash Functions được sử dụng để thực hiện việc tra cứu dữ liệu?

expert

Tại sao tất cả các hàm băm đều "bị broken"? Hãy giải thích

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào