Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Hãy giải thích một số kỹ thuật để xử lý...

Câu trả lời

Có một số kỹ thuật để xử lý xung đột trong Bảng băm:

  1. Chaining (Nối): Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết để lưu trữ các phần tử có cùng vị trí (bucket) trong bảng băm. Khi xảy ra xung đột, các phần tử được nối vào danh sách liên kết tại vị trí đó.
  2. Open Addressing (Địa chỉ mở): Lưu trữ các phần tử xung đột trực tiếp trong bảng băm tại các vị trí khác nhau dựa trên một chuỗi hàm băm hoặc...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuật toán băm là gì? Nó hoạt động như thế nào?

middle

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

junior

Định nghĩa của hàm băm (Hash Function) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào