Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Độ phức tạp không gian (space complexity) của bảng băm (Hash Table) là bao nhiêu?

Câu trả lời

Độ phức tạp không gian của bảng băm thường phụ thuộc vào số lượng phần tử và dung lượng lưu trữ. Trong trường hợp tốt nhất, khi bảng băm không có xung đột và mỗi phần tử có một vị trí duy nhất, độ phức tạp không gia...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hash Table là gì?

expert

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

senior

Khi nào thì nên sử dụng Hashing trong thực tế?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào