Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Khi nào thì nên sử dụng *...

Câu trả lời

Hashing thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Tra cứu nhanh chóng: Khi cần tra cứu dữ liệu nhanh chóng dựa trên khóa duy nhất, như việc lưu trữ và truy xuất thông tin trong cơ sở dữ liệu.
  2. Bảo mật dữ liệu: Hashing được sử dụng để bảo mật thông tin, ví dụ như mã hóa mật khẩu. Một hàm băm (hash function) sẽ chuyển đổi mật khẩu thành một giá trị hash, ngăn chặn việc hiển thị mật khẩu nguyên thủy trong cơ sở dữ liệu.
  3. Xác định sự duy nhất: Đôi khi, việc xác định sự duy nhất của dữ liệu c...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hash Table là gì?

middle

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào