Câu hỏi

Khi nào thì nên sử dụng Hashing trong thực tế?

Câu trả lời

Hashing thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Tra cứu nhanh chóng: Khi cần tra cứu dữ liệu nhanh chóng dựa trên khóa duy nhất, như việc lưu trữ và truy xuất thông tin trong cơ sở dữ liệu.
    2....
Bạn cần đăng nhập để xem