Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Thuật toán băm là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Thuật toán băm (hashing algorithm) là một phương pháp biến đổi dữ liệu từ một không gian lớn thành một không gian nhỏ hơn thông qua một hàm băm. Quá trình băm này thường ánh xạ dữ liệu vào các giá trị được gọi là hash code, hash value hoặc hash digest.

Hàm băm này cố gắng tối ưu việc phân phối dữ liệu trên không gian nhỏ hơn này, nhằm tạo ra sự hiệu quả khi truy xuất dữ liệu. Thuật toán băm cố gắng tạ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Định nghĩa của hàm băm (Hash Function) là gì?

senior

So sánh thao tác tra cứu (lookup) trong Trie và Bảng băm (Hash Table)?

middle

Làm thế nào để Hash Functions được sử dụng để thực hiện việc tra cứu dữ liệu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào