Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Giải thích một cách đơn giản cách thức triển khai Hash Tables?

Câu trả lời

Hash Table (Bảng băm) thường được triển khai bằng cách sử dụng một mảng (Array) kết hợp với một hàm băm. Quá trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong Hash Table diễn ra như sau:

  1. Bước 1: Tạo một mảng lưu trữ.

    • Bước này tạo ra một mảng có kích thước cố định, chứa các ô nhớ để lưu trữ dữ liệu.
  2. Bước 2: Sử dụng hàm băm để chuyển đổi khóa (key) thành vị trí trong mảng.

    • Mỗi khi muốn lưu trữ một phần tử, hàm băm sẽ chuyển đổi khóa thành một chỉ số trong mảng.
  3. Bước 3: Lưu trữ dữ liệu tại vị trí đã được tính bởi hàm băm.

    • Giá trị được liên kết với khóa sẽ được lưu trữ tại vị trí đã được tính toán trong mảng. Nế...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

junior

Hash Value là gì?

middle

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào