Câu hỏi

Giải thích một cách đơn giản cách thức triển khai Hash Tables?

Câu trả lời

Hash Table (Bảng băm) thường được triển khai bằng cách sử dụng một mảng (Array) kết hợp với một hàm băm. Quá trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong Hash Table diễn ra như sau:

  1. Bước 1: Tạo một mảng lưu trữ.
    • Bước này tạo ra một mảng có kích thước ...
Bạn cần đăng nhập để xem