Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

Câu trả lời

Bucket entries' là các mục (entries) được lưu trữ trong các 'bucket' trong cấu trúc dữ liệu bảng băm. Trong bảng băm, các phần tử được lưu trữ tại vị trí được xác định ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để Hash Functions được sử dụng để thực hiện việc tra cứu dữ liệu?

middle

Giải thích một cách đơn giản cách thức triển khai Hash Tables?

middle

Thuật toán băm là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào