Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Hash Table là gì?

Câu trả lời

Hash Table (bảng băm) là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp key-value. Nó hoạt động thông qua một quá trình gọi là "hashing", trong đó key được chuyển đổi thành một địa chỉ duy nhất trong bộ nhớ, gọi là hash code hoặc hash value. Hash value này được sử dụng để xác định vị trí lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ.

Mỗi hash value thường tương ứng với một vị trí cụ thể trong bộ nhớ được gọi là "bucket"...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cung cấp một ví dụ đơn giản về Hash Function?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

middle

Làm thế nào để Hash Functions được sử dụng để thực hiện việc tra cứu dữ liệu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào