Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Hashing là gì?

Câu trả lời

Hashing là quá trình chuyển đổi dữ liệu (ví dụ: chuỗi, số hoặc bất kỳ loại dữ liệu nào) thành giá trị hash, thông qua việc sử dụng một hàm băm (hash function). Quá trình này tạo ra một chuỗi đại diện duy nhất cho dữ liệu đầu vào.

Mục tiêu chính của hashing là tạo ra một cách nh...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Độ phức tạp của Hash Table là bao nhiêu?

middle

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

middle

Làm thế nào để Hash Functions được sử dụng để thực hiện việc tra cứu dữ liệu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào