Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Hash Value là gì?

Câu trả lời

Hash Value, còn được gọi là hash code, là kết quả của việc ánh xạ dữ liệu (như key, chuỗi, hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác) thông qua một hàm băm (hash function). Đây là một chuỗi số hoặc giá trị số hóa mà được tạo ra từ dữ liệu đầu vào thông qua quá trình băm.

Mục tiêu của ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuật toán băm là gì? Nó hoạt động như thế nào?

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

junior

Độ phức tạp không gian (space complexity) của bảng băm (Hash Table) là bao nhiêu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào