Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Độ phức tạp thời gian (time complexity) của các phép toán cơ bản trên mảng là gì?

Câu trả lời

Thời gian thực hiện các phép toán cơ bản trên mảng thường có độ phức tạp thời gian như sau:

  • Truy cập phần tử theo chỉ số (indexing): O(1)
  • Thêm phần tử vào cuối mảng (append): O(1) trong trường hợp trước khi mảng đầy, hoặc O(n) nếu cần tha...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Dynamic Arrays là gì?

junior

Đề cập đến một số ưu điểm và nhược điểm của mảng (Arrays)?

middle

Cách hoạt động của việc indexing trong mảng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào