Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Cho bạn 2 arrays unique integers(target và sequence), hãy viết một function check tất cả element trong sequence có xuất hiện ở trong target array hay không và có đúng thứ tự vị trí trong array hay không. Nói cách khác, khi xác định được chúng xuất hiện trùng nhau rồi, thì khi xoá đi các element khác ở trong target, thì elements order của cả 2 array có giống nhau không?

Ví dụ minh hoạ:

target: [3, 1, 7, 5, 10, 2]
sequence: [1, 5, 2]
Result : true

target: [1, 2, 6, 3, 100, 20]
sequence: [1, 3, 6]
Result: false

Câu trả lời

Hello...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Bạn sẽ so sánh Dynamic Arrays với Linked Lists như thế nào và ngược lại?

middle

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng Linked List thay vì Array/Array List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào