Câu hỏi

Cho bạn 2 arrays unique integers(target và sequence), hãy viết một function check tất cả element trong sequence có xuất hiện ở trong target array hay không và có đúng thứ tự vị trí trong array hay không. Nói cách khác, khi xác định được chúng xuất hiện trùng nhau rồi, thì khi xoá đi các element khác ở trong target, thì elements order của cả 2 array có giống nhau không?

Ví dụ minh hoạ:

target: [3, 1, 7, 5, 10, 2]
sequence: [1, 5, 2]
Result : true

target: [1, 2, 6, 3, 100, 20]
sequence: [1, 3, 6]
Result: false

Câu trả lời
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Associative Array là gì?

junior

Dynamic Arrays là gì?

middle

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào