Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Tại sao độ phức tạp khi truy xuất từ một mảng là O(1)?

Câu trả lời

Độ Phức Tạp của Truy Xuất Mảng Là O(1):

 • Định nghĩa:

  • Độ phức tạp O(1) cho thấy thời gian truy xuất một phần tử trong mảng không phụ thuộc vào kích thước của mảng.
 • Lý do:

  • Trong mảng, các phần tử được lưu trữ liên tiếp nhau trong bộ nhớ máy tính.
  • Mỗi phần tử được gán một vị trí nhất định dựa trên chỉ số của nó.
  • Khi biết chỉ số của phần tử, việc truy xuất diễn ra ngay lập tức với công thức đơn giản: địa chỉ bắt đầu + kích thước phần tử * chỉ số.
  • Với việc tính toán trực tiếp vị trí bộ nhớ, việc truy xuất phần tử không phụ thuộc vào kích thước...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt chính giữa Mảng (Array) và Từ điển (Dictionary) là gì?

senior

Bạn sẽ so sánh Dynamic Arrays với Linked Lists như thế nào và ngược lại?

middle

Sparse Array là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào