Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Giải thích tại sao độ phức tạp của Binary SearchO(log n)?

Câu trả lời

Độ phức tạp của Binary Search là O(log n) vì mỗi lần lặp lại, nó chia đôi kích thước của phạm vi tìm kiếm. Điều này có nghĩa là với mỗi bước, phạm vi tìm kiếm giảm đi một nửa. Do đó, thời gian thực hiện tăng dần theo hàm logarithm cơ số 2 của kích thước của dữ liệu ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có ví dụ nào về việc Interpolation Search chậm hơn so với Binary Search không?

senior

Làm thế nào để áp dụng Binary Search có độ phức tạp O(log n) cho một danh sách liên kết đã được sắp xếp?

senior

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào