Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

git cherry-pick là gì?

Câu trả lời

Trong Git, cherry-pick là một lệnh cho phép bạn chọn một commit từ một nhánh và áp dụng nó lên nhánh hiện tại mà bạn đang làm việc. Điều này hữu ích khi bạn muốn lấy một thay đổi cụ thể mà không cần phải hợp nhất toàn bộ nhánh hoặc khi bạn muốn áp dụng thay đổi từ một nhánh không liên quan mà không ảnh hưởng đến lịch sử commit của nhánh hiện tại.

Cách sử dụng cherry-pick:

Để sử dụng cherry-pick, bạn cần biết ID commit (thường là hash SHA-1) của commit mà bạn muốn chọn. Sau đó, bạn sử dụng lệnh sau trong terminal hoặc command line:

git cherry-pick <commit-hash>

Thay thế <commit-hash> bằng ID commit thực tế mà bạn muốn áp dụng.

Ví dụ:

Giả sử bạn có một commit với hash là abc1234 trên nhánh feature mà bạn muốn áp dụng lên nhánh master. Bạn sẽ thực hiện các bư...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Git Hooks là gì?

junior

Lệnh git clone để làm gì?

expert

Sử dụng git instaweb như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào