Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Trong Android, intents là gì?

Câu trả lời

Intent là một đối tượng thông báo dùng cho yêu cầu một hành động từ một thành phần khác của ứng dụng. Nó có thể được dùng cho các hành động như gửi SMS, gửi email, hiển thị web page.

Nó hiển thị thông báo tin nhắn cho người dùng khi các thiết bị Android cho...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Điểm phát sóng Wi-Fi di động trong Android là gì?

middle

Content Provider trong Android là gì?

middle

Sự khác biệt giữa Handler, AsyncTaskThread trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào