Câu hỏi phỏng vấn Heaps and Maps
Câu hỏi

Khi nào bạn muốn sử dụng một Heap?

Câu trả lời

Heap thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Ưu tiên dữ liệu: Khi cần quản lý dữ liệu theo mức độ ưu tiên (priority), như trong Priority Queue, thuật toán Dijkstra, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal và các thuật toán đòi hỏi việc lựa chọn phần tử ưu tiên.
  2. Tìm kiếm phần tử tối đa hoặc tối thiểu: Khi cần tìm kiếm phần tử có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất một cách hiệu quả.
  3. Sắp xếp dữ liệu: Khi m...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh HeapsMảng khi triển khai Priority Queue?

middle

Có những cách nào để triển khai hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)?

middle

Ưu điểm của Heap so với Mảng đã được sắp xếp là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào