Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Có những cách nào để triển khai hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)?

Câu trả lời

Hàng đợi ưu tiên có thể được triển khai bằng một số cách khác nhau:

  1. Dùng Heap: Sử dụng Binary Heap (Max Heap hoặc Min Heap) để triển khai hàng đợi ưu tiên. Heap đảm bảo phần tử cao nhất (trong Max Heap) hoặc thấp nhất (trong Min Heap) sẽ luôn ở đầu hàng đợi, giúp thực hiện các thao tác chèn và loại bỏ với độ phức tạp thấp (O(log n)).
  2. Dùng Ordered Linked List hoặc Array: Dùng danh sách liên kết (Ordered Linked List) hoặc mảng được sắp xếp để lưu trữ các phần tử sao cho phần tử ưu tiên luôn ở đầu danh sách. Tuy nhiên, thêm và xóa có thể đòi hỏi độ phức tạp cao hơn (O(n)).
  3. Dùng danh sách liên kết không theo thứ tự: Sử dụng danh sách liên kết đơn đơn giản mà không yêu cầu sắ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

junior

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

senior

Giải thích cách cân bằng cây AVL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào