Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

Câu trả lời

Binary Heap thường được triển khai thông qua mảng. Đây là cách phổ biến để biểu diễn một Binary Heap:

  1. Mảng: Binary Heap được lưu trữ trong một mảng, mà theo đó các phần tử sắp xếp theo thứ tự sao cho ở vị trí i:

    • Nút cha ở vị trí i có thể được truy cập thông qua (i-1)/2
    • Nút con trái ở vị trí 2*i + 1
    • Nút con phải ở vị trí 2*i + 2
  2. Thuật toán Heapify: Để duy trì tính chất của Binary Heap sau mỗi lần thay đổi, thường sử dụng thuật toán heapify. Nó ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích và hạn chế của Binary Search Tree (BST) là gì?

middle

Balanced Tree là gì và tại sao điều này quan trọng?"

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào