Câu hỏi

Làm thế nào để một lớp không bị ghi đè trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, để ngăn một lớp không bị ghi đè (kế thừa), bạn có thể sử dụng từ khóa sealed khi khai báo lớp đó. Khi một lớp được đánh dấu là sealed, nó không thể được sử dụng làm lớp cơ sở cho các lớp khác, tức là không có lớp nào có thể ...

Bạn cần đăng nhập để xem