Câu hỏi

Phân loại các thuật toán sắp xếp là gì?

Câu trả lời

Có nhiều cách phân loại thuật toán sắp xếp, một cách thông dụng là dựa trên cách thức hoạt động:

  1. Sắp xếp so sánh: Các thuật toán này so sánh các phần tử để thực hiện sắp xếp, bao gồm Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort.
  2. Sắp xếp phi so sánh: Các thuật toán này không dựa vào việc so sánh trực tiếp giữa các phần tử, ví dụ như Counting Sort, Radix Sort, Bucket Sort.
  3. Sắp xếp ổn định và không ổn định: Sắp xếp ổn định duy trì thứ tự tương đối của các phần tử có cùng giá trị, trong khi sắp xếp không ổn định có t...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

middle

Sự khác biệt giữa sắp xếp Internal và sắp xếp External là gì?

middle

Khi nào thì sử dụng từng thuật toán sắp xếp?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào