Câu hỏi

"Sort in Place" có ý nghĩa là gì?

Câu trả lời

"Sort in Place" là một thuật ngữ để mô tả việc sắp xếp các phần tử trong một cấu trúc dữ liệu hoặc một mảng mà không cần phải sử dụng bộ nhớ bổ sung đáng kể bên ngoài. Nó đề cập đến việc thực hiện thuật toán sắp xếp mà chỉ yêu cầu một lượng bộ nhớ hạn chế và không sử...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa sắp xếp Internal và sắp xếp External là gì?

middle

Khi nào thì sử dụng từng thuật toán sắp xếp?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào