Câu hỏi

Khi nào thì sử dụng từng thuật toán sắp xếp?

Câu trả lời

  1. Bubble Sort: Sử dụng khi dữ liệu gần như đã sắp xếp hoặc số lượng phần tử nhỏ vì nó dễ cài đặt và hiệu quả trên danh sách ngắn.
  2. Selection Sort: Phù hợp khi dữ liệu nhỏ và việc tr...
Bạn cần đăng nhập để xem