Câu hỏi phỏng vấn Sorting
Câu hỏi

Khi nào thì sử dụng từng thuật toán sắp xếp?

Câu trả lời
  1. Bubble Sort: Sử dụng khi dữ liệu gần như đã sắp xếp hoặc số lượng phần tử nhỏ vì nó dễ cài đặt và hiệu quả trên danh sách ngắn.
  2. Selection Sort: Phù hợp khi dữ liệu nhỏ và việc truy cập vào bộ nhớ không quan trọng vì số lần truy cập vào bộ nhớ ít hơn so với bubble sort.
  3. Insertion Sort: Thường được sử dụng khi dữ liệu gần như đã sắp xếp hoặc số lượng phần tử nhỏ. Đối với danh sách nhỏ hoặc dữ liệu gần như đã sắp xếp, nó có thể hiệu quả hơn các thuật toán sắp ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

senior

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào