Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có tốt hơn so với tìm kiếm tuyến tính thông thường không?

Câu trả lời

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có thể cải thiện hiệu suất so với tìm kiếm tuyến tính thông thường.

  • Tìm kiếm tuyến tính thông thường: Trong tìm kiếm tuyến tính thông thường, để kiểm tra xem phần tử cần tìm có tồn tại trong mảng hay không, ta cần duyệt qua từng phần tử trong mảng cho đến khi tìm thấy phần tử hoặc duyệt hết mảng. Nếu không có phần tử nào thỏa mãn, ta sẽ duyệt qua toàn bộ mảng.

  • Tìm kiếm tuyến tính với Sentinel: Trái với phương pháp thông thường, tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel bổ su...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao bạn cần thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List?

senior

Kích thước block tối ưu cho Jump Search là bao nhiêu? Hãy giải thích.

middle

So sánh giữa Binary Search và Linear Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào