Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring beans trong Spring framework là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Spring beans là các đối tượng được quản lý bởi Spring IoC (Inversion of Control) container. Spring IoC container là một thành phần trung tâm của Spring Framework, nó tạo ra, quản lý, cấu hình và cung cấp các bean cho ứng dụng. Các bean này thường là các đối tượng Java tạo nên backbone của ứng dụng và được quản lý bởi Spring container thay vì bởi mã nguồn ứng dụng.

Các bean trong Spring được định nghĩa trong file cấu hình Spring (XML hoặc Java Config) và được tạo ra, quản lý và cấu hình bởi container. Spring container sử dụng DI (Dependency Injection) để chèn các phụ thuộc vào các bean khi nó tạo ra chúng. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần của ứng...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

@Controller annotation là gì và chức năng của nó là gì trong Spring?

middle

Aspect trong Spring là gì?

middle

Bean wiring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào