Câu hỏi

Sự khác biệt chính giữa Python 2Python 3 là gì?

Câu trả lời

Python 2 và Python 3 là hai phiên bản chính của ngôn ngữ lập trình Python, với Python 3 được thiết kế để khắc phục một số vấn đề và cải thiện tính năng so với Python 2. Dưới đây là một số sự khác biệt chính giữa hai phiên bản:

1. In là một hàm trong Python 3

 • Python 2: print là một câu lệnh.
  print "Hello, world!"
 • Python 3: print là một hàm, yêu cầu sử dụng dấu ngoặc đơn.
  print("Hello, world!")

2. Chia sẻ số nguyên

 • Python 2: Chia hai số nguyên sử dụng toán tử / trả về một số nguyên nếu không có số thập phân. Để có kết quả chính xác, bạn cần sử dụng from __future__ import division.
  print 3 / 2 # Output: 1
 • Python 3: Chia hai số nguyên sử dụng toán tử / trả về một số thực. Sử dụng // để có kết quả chia lấy phần nguyên.
  print(3 / 2) # Output: 1.5
  print(3 // 2) # Output: 1

3. Unicode

 • Python 2: Chuỗi được lưu trữ dưới dạng ASCII mặc định, cần khai báo u trước chuỗi để sử dụng Unicode.
  s = u'Hello, world!'
 • Python 3: Chuỗi được lưu ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để làm việc với transitive dependencies trong Python?

junior

Hàm help()dir() trong Python để làm gì?

middle

PEP 8 là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào