Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa B-TreeB+ Tree là gì?

Câu trả lời

B-Tree và B+ Tree đều là cấu trúc dữ liệu cây cùng với việc tổ chức dữ liệu theo dạng cây để tối ưu hóa việc truy cập. Mặc dù chúng có nhiều đặc điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt cụ thể:

 1. Cấu trúc:

  • B-Tree: Mỗi nút trong B-Tree có thể chứa nhiều khóa và liên kết đến nhiều con.
  • B+ Tree: Chỉ có các nút lá lưu trữ dữ liệu, trong khi các nút không phải nút lá chỉ chứa khóa và liên kết đến các nút con.
 2. Dữ liệu lưu trữ:

  • B-Tree: Tất cả các nút (bao gồm cả nút nội và nút lá) đều có thể chứa dữ liệu.
  • B+ Tree: Dữ liệu chỉ được lưu trữ trong các nút lá, trong khi các nút nội chỉ chứa khóa.
 3. Liên kết nút lá:

  • *...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

middle

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

expert

Cây AVL khác biệt như thế nào so với B-Tree?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào