Câu hỏi

Có những cách nào để thiết lập giao tiếp giữa docker host và linux host?

Câu trả lời

Điều này có thể được thực hiện bởi mạng bằng cách xác định "ipconfig" trên docker host...

Bạn cần đăng nhập để xem