Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Hash Collision là gì?

Câu trả lời

Hash Collision (Xung đột băm) xảy ra khi hai hoặc nhiều khóa dữ liệu khác nhau được ánh xạ vào cùng một vị trí (bucket) trong bảng băm bởi hàm băm. Trong quá trình sử dụng bảng băm, xung đột băm có thể xảy ra do hàm băm không thể tạo ra các giá trị băm duy nhất cho mọi phần tử hoặc do kích thước của bảng băm khô...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi nào thì nên sử dụng Hashing trong thực tế?

senior

Hãy giải thích một số kỹ thuật để xử lý xung đột trong Bảng băm (Hash Tables)?

junior

Hash Value là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào