Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Làm thế nào để Hash Functions được sử dụng để thực hiện việc tra cứu dữ liệu?

Câu trả lời

Hash Functions có thể được sử dụng để thực hiện tra cứu dữ liệu thông qua cấu trúc dữ liệu gọi là Hash Table. Quá trình này bắt đầu bằng việc ánh xạ dữ liệu (key) thông qua hàm băm, tạo ra một giá trị băm (hash value). Giá trị băm này sau đó được sử dụng như một chỉ mục để truy xuất và lưu trữ dữ liệu tương ứng trong bộ nhớ.

Khi cần tìm kiếm dữ liệu, quá trình bắt đầu với việc ánh xạ key thông qua hàm băm để tìm ra giá trị b...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Định nghĩa của hàm băm (Hash Function) là gì?

middle

Thuật toán băm là gì? Nó hoạt động như thế nào?

middle

Độ phức tạp của Hash Table là bao nhiêu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào