Câu hỏi

Làm thế nào để áp dụng Binary Search có độ phức tạp O(log n) cho một danh sách liên kết đã được sắp xếp?

Câu trả lời

Trong danh sách liên kết, việc áp dụng Binary Search (tìm kiếm nhị phân) với độ phức tạp O(log n) trở nên khó khăn do việc truy cập ngẫu nhiên các phần tử không phải là điều có thể. Tuy nhiên, một cách để tận dụn...

Bạn cần đăng nhập để xem