Câu hỏi phỏng vấn Queues
Câu hỏi

So sánh triển khai Array-Based với List-Based của hàng đợi?

Câu trả lời

Hàng đợi Circular có những lợi ích sau:

  1. Tận dụng không gian lưu trữ: Sử dụng mảng vòng, giúp tận dụng tối đa không gian bộ nhớ. Khi đến cuối mảng, phần tử tiếp theo có thể thêm vào đầu mảng nếu vị trí đầu còn trống.
  2. Xử lý vòng lặp liên tục: Sau khi đầy, nó có thể hoạt động như một vòng lặp, tức là các phần tử mới sẽ được thêm vào đầu hàng đợi nếu có vị trí tr...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Phân tích phức tạp của các hoạt động trong hàng đợi là gì?

senior

Làm thế nào để quản lý sự kiện Hàng đợi Circular đầy?

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào