Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

Câu trả lời

Trong Binary Search, chúng ta làm tròn xuống kết quả trung bình vì điều này giúp xác định vị trí của phần tử tiếp ...

Bạn cần đăng nhập để xem